Naudojimosi sąlygos

Sąlygos, kuriomis „Shopitale“ siūlo vartotojams prieigą prie „Shopitale“ svetainėje teikiamų paslaugų, aprašytos toliau.

1. Apibrėžimai

Kad būtų galima visiškai suprasti ir sutikti su šiomis sąlygomis, toliau pateikiami vienaskaitos ir daugiskaitos terminai turės toliau nurodytą reikšmę:

 • Savininkas: „MB Šopiteka“, įm.k. 304234847, buveinė yra Tvenkinio g. 24, Dumsiškių k., LT-55304 Jonavos r., el. pašto adresas support@shopitale.com;
 • Programa: savininko valdoma „Shopitale“ svetainė, siūlanti internetinių parduotuvių kūrimo ir pardavimo turgavietėse platformą;
 • Paslaugos: paslaugos, siūlomos per Programą;
 • Pardavėjas: subjektas, kuris naudojasi Paslauga, neskirdamas teisinio pobūdžio ir siekiamo tikslo, domisi per Programą siūlomais Produktais;
 • Vartotojas: fizinis asmuo, veikiantis tikslams, nesusijusiems su vykdoma komercine, ūkine ar profesine veikla;
 • Trečiosios šalies tiekėjas: fizinis ar juridinis asmuo, kuris, vykdydamas savo komercinę, ūkine ar profesinę veiklą, parduoda ir (arba) tiekia Produktus per Programą;
 • Sąlygos: ši sutartis reguliuoja Savininko ir Pardavėjų santykius ir Produktų, siūlomų per Programą, pardavimą ar tiekimą.
 • Aktyvavimo sąlygos
 • Amžiaus reikalavimai: „Shopitale“ platforma leidžiama naudotis tik pilnamečiams asmenims.

2. Registracija

Norėdami naudotis Programos funkcijomis, Pardavėjai turi užsiregistruoti pateikdami visus duomenis, kurių reikalaujama registracijos formoje, išsamiai susipažinti, bei visiškai sutikti su privatumo politika (https://www.shopitale.com//pages/privacy-policy) ir šiomis Naudojimosi sąlygomis. Pardavėjas privalo saugoti savo prieigos duomenis. Suprantama, kad jokiu būdu Savininkas negali būti laikomas atsakingu, jei dėl kokių nors priežasčių Pardavėjų prieigos prisijungimo duomenys prarandami, paskleidžiami, pavagiami ar neteisėtai naudojami dėl bet kokių kitų priežasčių.

3. „Shopitale“ paskyra

Produktų pirkimo sutartis sudaroma teisingai užpildžius ir išsiuntus užsakymo formą. Šioje formoje pateikiama išsami užsakovo ir užsakymo informacija, įsigytos Paslaugos kaina, visi papildomi priedų mokesčiai, mokėjimo būdai ir sąlygos, Paslaugos teikimo laikas, taip pat sutikimas tvarkyti asmens duomenis. Savininkas, gavęs iš Pardavėjo užsakymą, išsiunčia patvirtinimo el. Laišką arba pateikia atsispausdinamą užsakymo patvirtinimo ir santraukos tinklalapį, kuriame taip pat bus ankstesniame punkte nurodyti duomenys. Sąlygos tarp šalių nevykdomos nevykdant to, kas nurodyta ankstesniame punkte. Duomenų valdytojas gali pakeisti arba tiesiog visiškai ar iš dalies atnaujinti šias Sąlygas. Pardavėjas pripažįsta ir sutinka, kad bet kokie šių Sąlygų pakeitimai bus taikomi užsakymams, kuriuos Pardavėjai išsiuntė po Sąlygų pakeitimo pranešimo dienos. Todėl pardavėjas kviečiamas susipažinti su Sąlygomis kiekvienoje prieigoje prie Programos, todėl patartina atspausdinti jos kopiją būsimoms konsultacijoms.

4. Prenumerata

Paslauga siūloma užsisakius. Tokiu atveju mokėjimai pradedami nuo prenumeratos nurodytą dieną. Prenumeratos automatiškai atnaujinamos kas mėnesį. Atnaujinta prenumerata pratęs tą laiką, kuris bus lygus pradiniam laikotarpiui. Pardavėjai gali išjungti automatinį atnaujinimą. Bet kuriuo metu Pardavėjai gali išjungti automatinį atnaujinimą naudodamiesi Programos sąsaja, jei įmanoma, arba tiesiogiai susisiekę su Savininku el. pašto adresu support@shopitale.com.

5. Sąskaitų faktūrų išrašymas

Pardavėjui, norinčiam gauti sąskaitą faktūrą, bus pateikti atsiskaitymo duomenys. Išrašant sąskaitą faktūrą vyrauja Pardavėjo pateikta informacija, kurią jis deklaruoja ir garantuoja, kad tai yra teisinga, suteikiant Savininkui visą kompensaciją šiuo klausimu.

6. Nemokamo naudojimo laikotarpis

Programa suteikia Pardavėjui ribotą nemokamo naudojimo laikotarpį, nuo kurio bet kuriuo metu, be jokių įsipareigojimų ir išlaidų, galima nutraukti per Programos sąsają, jei įmanoma, arba raštu per elektroninį laišką adresu support@shopitale.com reikia išsiųsti iki laikotarpio pabaigos, kad būtų išvengta mokesčių.

7. Atsakomybės apribojimas

Jūs aiškiai suprantate ir sutinkate, kad „Shopitale“ nebus atsakinga už jokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, specialią, pasekminę ar pavyzdinę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius už prarastą pelną, prestižą, naudojimą, duomenis ar kitus nematerialius nuostolius, atsiradusius dėl naudojimosi paslauga ar negalėjimo ja naudotis.

Jokiu būdu „Shopitale“ ar mūsų tiekėjai nebus atsakingi už prarastą pelną ar specialius, atsitiktinius ar netiesioginius nuostolius, atsirandančius dėl mūsų svetainės, mūsų paslaugų ar šių paslaugų teikimo sąlygų ar dėl jų (tačiau taip pat ir dėl aplaidumo).

Pardavėjas įsipareigoja atlyginti žalą Savininkui (taip pat ir bet kokioms įmonėms) jos atstovai, bendradarbiai, konsultantai, administratoriai, atstovai, licencijos turėtojai, partneriai ir darbuotojai) nuo bet kokių įsipareigojimų ar atsakomybės, įskaitant visas teisines išlaidas, patirtas ginantis teisme, kurios turėtų atsirasti patyrus žalą kitiems Pardavėjams ar trečiosioms šalims dėl įkelto Turinio ar įstatymų sąlygų ar šių Sąlygų sąlygų pažeidimo.

Programa teikiama „tokia, kokia yra“ ir „kaip galima“, o Savininkas neteikia jokios aiškios ar netiesioginės garantijos, susijusios su Programa, taip pat nesuteikia jokios garantijos, kad Programa atitiks Pardavėjų poreikius arba kad ji tai niekada nesulūš, be klaidų arba be virusų ar klaidų.

Savininkas stengsis užtikrinti, kad Programa būtų prieinama nuolat 24 valandas per parą, tačiau jokiu būdu nebus laikoma atsakinga, jei dėl kokių nors priežasčių Programa nėra pasiekiama ir (arba) neveikia bet kuriuo metu ar bet kuriuo laikotarpiu. . Prieiga prie Programos gali būti laikinai ir be perspėjimo sustabdyta sistemos gedimo, priežiūros, remonto ar dėl priežasčių, visiškai nesusijusių su Savininko valia, arba dėl nenugalimos jėgos. „Shopitale“ negarantuoja, kad bet kokio produkto, paslaugos, informacijos ar kitos medžiagos, kurią įsigijote ar įsigijote per paslaugą, kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kurios klaidos Paslaugoje bus ištaisytos.

Todėl savininkas nebus atsakingas už:

 • bet kokius nuostolius, kurie nėra tiesioginės savininko sutarties pažeidimo pasekmės;
 • bet koks komercinių galimybių praradimas ir bet koks kitas netiesioginis nuostolis, kurį galbūt patyrė Pardavėjas (pavyzdžiui, komerciniai nuostoliai, pajamų, pajamų, pelno ar numanomų santaupų praradimas, sutarčių ar komercinių nuostolių praradimas) santykius, nuostolių reputaciją ar prestižo vertę ir kt.
 • neteisingas ar netinkamas Pardavėjų ar trečiųjų asmenų naudojimasis Programa;
 • neteisingų mokesčių dokumentų išdavimas dėl klaidų, susijusių su Pardavėjo pateiktais duomenimis, tik jis atsako už teisingą įvedimą.
 • Jokiu būdu Savininkas negali būti laikomas atsakingu už sumą, didesnę nei dvigubai didesnė už Pardavėjo sumokėtą kainą.

7.1. Force Majeure

Duomenų valdytojas negali būti laikomas atsakingu už įsipareigojimų nevykdymą ar uždelstą įvykdymą dėl aplinkybių, kurių Duomenų valdytojas negali pagrįstai kontroliuoti dėl nenugalimos jėgos ar bet kokiu atveju nenumatytų ir nenumatytų įvykių, ir bet kokiu atveju , nepriklausomai nuo valios, pavyzdžiui, bet neapsiribojant telefono ar elektros linijų, interneto ir (arba) bet kokiu atveju kitų perdavimo įrankių gedimais ar pertraukimais, svetainių neprieinamumu, streikais, gamtos įvykiais, virusais ir IT atakos, trečiųjų šalių produktų, paslaugų ar programų teikimo nutraukimas. Laikoma, kad savininko įsipareigojimų vykdymas sustabdytas laikotarpiui, kuriam įvyksta nenugalimos jėgos.

8. Atsisakymas ir visiškas susitarimas

Nei viena, nei kita šalis atsisako šių Sąlygų straipsnio, nebus veiksmingas, nebent būtų aiškiai nurodyta, kad tai yra atsisakymas ir apie tai pranešta raštu.

9. Pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisės

Platforma

Savininkas pareiškia, kad yra visų intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su ir (arba) susijusiomis su programa, ir (arba) programoje esančios medžiagos ir turinio, savininkas ir (arba) licenciatas. Šios sąlygos nesuteikia Pardavėjui jokios licencijos naudoti Programą ir (arba) atskirą Turinį ir (arba) joje esančią medžiagą, nebent būtų reglamentuota kitaip. Visi prekių ženklai, vaizdiniai ar vardiniai ir visi kiti ženklai, komerciniai pavadinimai, paslaugų ženklai, žodiniai ženklai, komerciniai pavadinimai, iliustracijos, atvaizdai, logotipai, kurie rodomi Programoje, yra ir lieka Savininko ar jo licencijos davėjų nuosavybė ir yra saugomi dabartinių prekių ženklų įstatymų. ir susijusios tarptautinės sutartys. Bet koks aiškinamųjų tekstų ir Programos turinio bet kokios formos atgaminimas, jei nėra leidimo, bus laikomas Savininko intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisių pažeidimu.

10. Pardavėjų turinys

Pardavėjas gali į Programą įkelti medžiagą, turinį, informaciją ar skelbimus (toliau „Turinys“ arba atskirai „Turinys“) su sąlyga, kad Turinys nėra neteisėtas (arba nepadorius, bauginantis, šmeižikiškas, pornografinis, įžeidžiantis ar bet koks neteisėtas pavadinimas, pažeidžiamas Savininko ir (arba) trečiųjų šalių privatumo, intelektinės ir (arba) pramoninės nuosavybės teises) arba jis jokiu kitu būdu nėra kenksmingas Savininkui ir (arba) trečiosioms šalims ar apgailėtinas ir neturi virusų, politinių propaganda, komercinis prašymas, masinis el. paštas ar bet kokia kita šlamšto forma. Pardavėjas yra visiškai ir išimtinai atsakingas už Programos naudojimą (suprantamas atsižvelgiant į paskelbimo, konsultavimo, turinio valdymo funkcijas pardavėjas), todėl yra vienintelis prekių ir paslaugų garantas ir valdytojas. siūlomą informaciją, taip pat turinio ir jų elgesio teisingumą, išsamumą ir teisėtumą bei jų elgesį Pardavėjų kontaktų kontekste. Skelbimų paskelbimo atveju Pardavėjas garantuoja reklamoje nurodytos prekės / paslaugos prieinamumą ir (arba) nuosavybės teisę. Pardavėjas taip pat garantuoja, kad jo skelbimai nepažeidžia jokių autorių teisių, pramoninės nuosavybės teisių ar kitų trečiųjų šalių teisių. Jei trečiosios šalys ginčijasi dėl bet kokio su tuo susijusio pranešimo ar elgesio, Pardavėjas prisiima visą atsakomybę ir įsipareigoja laikyti Savininką nekenksmingu ir nekenksmingu nuo jokios žalos, nuostolių ar išlaidų. Nors savininkas negali užtikrinti savalaikės gauto turinio kontrolės, jis pasilieka teisę atšaukti, perkelti, modifikuoti tuos, kurie savo nuožiūra atrodo neteisėti, piktnaudžiaujantys, šmeižikiški, nešvankūs ar žalingi autorių teisėms. ir bet kokiu kitu atveju nepriimtina. Smurtinės kalbos vartojimas bus pagrindas nedelsiant sustabdyti ir pašalinti programą. Draudžiama naudoti el. pašto adresą, kuris nepriklauso Pardavėjui, naudoti kito Pardavėjo asmens duomenis ir įgaliojimus, siekiant pavogti jo tapatybę, ar bet kokiu kitu būdu paskelbti melagingą turinio kilmę. . Pardavėjas pripažįsta ir sutinka, kad turinys, išsiųstas sąveikai su Programa (pavyzdžiu ir neapsiribojant, siųsti komentarus, reikšti nuomones, dalyvauti apklausose ir iniciatyvose, siųsti vaizdus arba vaizdo ir garso failus), gali būti pakeistas, pašalintas arba paskelbtas Savininko. Pardavėjas suteikia Savininkui neribotą teisę neišimtinai naudoti Pardavėjo atsiųstą Turinį be geografinių sričių apribojimų. Todėl duomenų valdytojas gali tiesiogiai arba per patikimas trečiąsias šalis naudoti, modifikuoti, kopijuoti, perduoti, išgauti, skelbti, platinti, viešai atlikti, skleisti, kurti išvestinius kūrinius, prieglobą, indeksą, saugoti, komentuoti, koduoti,

11. Komisinių mokėjimas

Jūs mokėsite mokesčius, taikomus jūsų internetinės paslaugos prenumeratai, ir visus kitus taikomus mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant, mokesčius, susijusius su pardavimo per jūsų parduotuvę verte, kai naudojatės visais mokėjimo paslaugų teikėjais. Stojimo mokesčiai, sandorių mokesčiai ir papildomi mokesčiai vadinami „mokesčiais“. Norint apmokėti visas patirtas ir pasikartojančias išlaidas, paskyroje turi būti nurodyta galiojanti kreditinė kortelė. „Shopitale“ ims taikomus mokesčius iš jūsų patvirtintos kredito kortelės sąskaitos („Įgaliota kortelė“), o „Shopitale“ ir toliau ims įgaliotosios kortelės (ar bet kurios kitos pakaitinės kortelės) mokestį už taikomus mokesčius iki Paslaugų nutraukimo, o visi mokesčiai bus laikinai sustabdyti. buvo sumokėti visi, jei nenurodyta kitaip, visi mokesčiai ir kiti mokesčiai yra eurais, o visi mokėjimai turi būti atliekami Europos Sąjungos valiuta. Narystės mokesčiai mokami iš anksto ir bus apmokestinami kas mėnesį (kiekviena tokia data - „Atsiskaitymo data“). Operacijų mokesčiai ir papildomi mokesčiai laikas nuo laiko bus imami „Shopitale“ nuožiūra. Kiekvieną atsiskaitymo dieną būsite apmokestinti už visus neapmokėtus mokesčius, kurie anksčiau nebuvo imti. Mokesčiai bus rodomi sąskaitoje faktūroje. Visos sąskaitos faktūros bus pasiekiamos „Shopitale“ administravimo pulto puslapyje „Paskyra“. Pardavėjai turi ne ilgiau, kaip per dvi savaites pateikti ir išspręsti visas problemas, susijusias su abonemento kainų atsiskaitymu. Jei negalime apdoroti jūsų mokesčio naudodamiesi įgaliota kortele, po 3 dienų vėl bandysime atlikti mokėjimą naudodamiesi įgaliota kortele. Jei antrasis bandymas bus nesėkmingas, paskutinį bandymą atliksime praėjus 3 dienoms po antrojo bandymo. Jei paskutinis bandymas bus nesėkmingas, galime laikinai sustabdyti ir atšaukti prieigą prie jūsų paskyros. Jūsų sąskaita bus vėl suaktyvinta sumokėjus visus nesumokėtus mokesčius, pridėjus mokesčius, taikomus kitam atsiskaitymo ciklui. Jokiu sustabdymo laikotarpiu negalėsite prisijungti prie savo paskyros. Jei nesumokėti mokesčiai lieka nesumokėti 60 dienų nuo sustabdymo datos, „Shopitale“ pasilieka teisę uždaryti Sąskaitą. Į visus tarifus neįskaičiuojami federaliniai, provincijos, vietos ar kiti vyriausybiniai, suderinti pardavimo, prekių ir paslaugų ar kiti mokesčiai, rinkliavos ar rinkliavos, kurios šiuo metu galioja arba yra išleistos ateitis („Mokesčiai“). Pardavėjas yra atsakingas už visus taikomus mokesčius, atsirandančius iš „Shopitale“ produktų ir paslaugų prenumeratos ar pirkimo arba kyla iš jų. Šie mokesčiai yra pagrįsti tarifais, taikomais jūsų nurodytam atsiskaitymo adresui. Šios sumos yra pridėtos prie mokesčių už tokius produktus ir paslaugas ir bus apmokestintos įgaliota kortele. Jei esate atleidžiami nuo šių mokesčių mokėjimo, turite pateikti mums atleidimo įrodymą, kuriame kai kuriose jurisdikcijose yra sertifikato originalas, atitinkantis galiojančius teisinius reikalavimus, patvirtinantis atleidimo nuo mokesčių statusą. Atleidimas nuo mokesčių bus taikomas nuo ir po tos dienos, kai gausime patenkinamus įrodymus „Shopitale“ apie jūsų atleidimą. Jei „Shopitale“ jums nereikalauja mokesčių, jūs atsakote už tai, ar reikia mokėti mokesčius, ir, jei taip, patys sumokate mokesčius atitinkamoms jūsų jurisdikcijos mokesčių institucijoms. Turite išlaikyti savo dabartinę poziciją „Shopitale“ parduotuvės administratoriaus meniu ir nedelsdami atnaujinti savo poziciją, jei perkelsite jurisdikcijas. Jei pakeisite jurisdikcijas, turite greitai atnaujinti savo poziciją administratoriaus meniu. „Shopitale“ negrąžina pinigų.

12. Anuliavimas ir sąlygos

Registruoti pardavėjai gali bet kuriuo metu nustoti naudoti Produktus ir deaktyvuoti savo paskyras arba paprašyti jų atšaukimo per valdymo pulto sąsają, jei įmanoma, arba išsiųsdami rašytinį pranešimą el. pašto adresu support@shopitale.com. Savininkas, Pardavėjui pažeidus šias Sąlygas ar taikytinas teisines nuostatas, pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo sustabdyti ar uždaryti Pardavėjo sąskaitą.

13. Paslaugos ir kainų pokyčiai

Pardavėjas pripažįsta ir sutinka, kad Paslaugoms, kurioms taikoma sutartis, būdinga nuolat tobulėjanti technologija, dėl šių priežasčių „Shopitale“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti tų pačių ir su jomis susijusių priemonių technines charakteristikas ir keisti sąlygas. bet kuriuo metu, net ir po jos sudarymo. Jei net ir nuo „Shopitale“ nepriklausomomis aplinkybėmis (pavyzdžiu, bet neapsiribojant, su elektra susijusių sąnaudų padidėjimas, galiojančių teisės aktų ar referencinių institucijų nuostatų ir (arba) nuostatų pakeitimai, dėl kurių Bendrovei tenka didesni mokesčiai ir kt ..) pasikeitė sąlygos, kurios buvo naudojamos formuluojant ekonomines ir (arba) sutartines paslaugų teikimo sąlygas, „Shopitale“ pasilieka teisę vienašališkai modifikuoti minėtas sąlygas, įskaitant, pavyzdžiui, bet neapsiribojant, mokesčius, komisinius išieškojimą, atsiskaitymo dažnumą arba mokėjimo sąlygas ir būdus, paskelbdami naują versiją internete savo portale. Jei nenurodyta kitaip, visos naujos sutarties sąlygos automatiškai įsigalios nuo paskelbimo dienos ir bus suprantamas kaip galutinai žinomas ir kiekvieno Pardavėjo priimtas, jei nustatoma ir (arba) atnaujinama prenumerata arba neatšaukiama nuo platformos. Paslaugos naudojimo tarifai gali būti keičiami praėjus 30 dienų nuo "Shopitale" pranešimo. Apie pasikeitimą gali būti pranešama „Shopitale“ pagrindiniame puslapyje (http://www.Shopitale.com/) arba jis gali būti paskelbtas paskelbiant asmeniškai valdymo pulte. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, „Shopitale“ pasilieka teisę pakeisti platformos technines charakteristikas, sistemas, išteklius ir paslaugas dėl įprastos techninės aparatinės ir programinės įrangos komponentų raidos. „Shopitale“ pasilieka teisę perduoti visą ar dalį vienos ar kelių paslaugų valdymo ir (arba) tiekimo kitoms Grupės, kuriai ji priklauso, įmonėms arba trečiosioms šalims, apie tai nepranešus Pardavėjui. Produktų pardavimo kainos galim apimti PVM(jeigu taikomas); bet koks kitas Pardavėjo mokamas mokestis bus nurodytas prieš patvirtinant pirkimą. Pardavėjas įsipareigoja sumokėti įsigytos Paslaugos kainą Prašyme nurodytais laikais ir būdais ir perduoti visus duomenis, reikalingus teisingam Paslaugų teikimui. Bet kokia kompensacija Pardavėjui bus nedelsiant įskaityta vienu iš savininko siūlomų ir pardavėjo pasirinktų būdų, o pasinaudojus sutarties atsisakymo teise - ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai savininkas sužinojo pasitraukimą. Programa naudoja trečiųjų šalių įrankius mokėjimams apdoroti ir jokiu būdu nesiliečia su pateiktais mokėjimo duomenimis (kreditinės kortelės numeriu, turėtojų vardais, slaptažodžiais ir kt.). Jei šie trečiųjų šalių įrankiai atmeta mokėjimo įgaliojimą, Duomenų valdytojas negalės teikti Paslaugų ir nebus atsakingas už bet kokį vėlavimą ar nesugebėjimą pristatyti.

14. Tretieji asmenys

Programoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Savininkas jų nekontroliuoja, todėl jokiu būdu nėra atsakingas už šių svetainių turinį. Kai kurios iš šių nuorodų gali būti susijusios su trečiųjų šalių svetainėmis, kurios teikia paslaugas per Programą. Šiais atvejais atskiroms paslaugoms, už kurias Savininkas neprisiima jokios atsakomybės, bus taikomos bendros naudojimosi svetaine ir trečiųjų asmenų parengtos paslaugos naudojimo sąlygos.

15. Taikoma teisė ir kompetentingas teismas

Šioms sąlygoms ir visiems ginčams, susijusiems su vykdymu, aiškinimu ir galiojimu, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir išimtinė jurisdikcija yra vietos, kurioje yra Duomenų valdytojas, jurisdikcijai. Jei Pardavėjas yra vartotojas pagal Vartotojų kodekso 3 straipsnį, privalomą teritorinę jurisdikciją turi pats vartotojo gyvenamosios ar nuolatinės gyvenamosios vietos teisėjas, jei jis yra Lietuvos Respublikos valstybės teritorijoje, nepažeidžiant teisės kad Pardavėjas vartotojas galėtų kreiptis į teisėją, išskyrus „vartotojų teismo“ teisėją, vadovaujantis str. 66 Vartotojų kodeksas, kompetentingas teritorijai pagal vieną iš civilinio proceso kodekso 18, 19 ir 20 straipsniuose nurodytų kriterijų. Europoje gyvenantys vartotojai turi žinoti, kad Europos Komisija sukūrė internetinę platformą, kuri teikia alternatyvią ginčų sprendimo priemonę. Šią priemonę vartotojas gali naudoti neteisminiu būdu spręsdamas bet kokius ginčus, susijusius ir (arba) kylančius iš internete numatytų prekių ir paslaugų pardavimo sutarčių. Taigi Vartotojas gali naudoti šią platformą bet kokiems ginčams, kylantiems iš internetinės sutarties, numatytos su Savininku, išspręsti. Platformą galima rasti šiuo adresu: http: //ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Pavienių sakinių negaliojimas

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta neteisėta ar negaliojančia, ji nebus laikoma Sąlygų dalimi ir tai neturės įtakos likusiems nuostatoms, kurios ir toliau galios tiek, kiek leidžia įstatymai.

17. Privatumas ir duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas vyks laikantis Privatumo politikos, su kuria galima susipažinti puslapyje https://www.shopitale.com/pages/privacy-policy